BONTHOND HEALTHCARE

  • Bonthond Healthcare kent 3 professionals met allen hun eigen competenties en de kracht uit hun samenwerking halen.

    Hun unieke samenwerking zorgt voor verfrissende inzichten en nieuwe wegen.

    Thuis in de zorg, het MKB en het onderwijs.

    Kennis van financiën en bedrijfsvoering, samenwerking en duurzaamheid.
MISSIE

Bonthond Healthcare staat voor een gezonde samenwerking binnen het bedrijf. Hiervoor bieden we mediation en teamcoaching aan. Onze financiele expertise draagt zorg voor een gezonde bedrijfsvoering en onze kennis van duurzaamheid en circulaire economie heeft alle mogelijkheden in zich om uw bedrijf een gezonde plek in onze samenleving in te laten nemen.
MEDEWERKERS
Het team van Bonthond Healthcare bestaat uit:


CONFLICTBEMIDDELING OF MEDIATION

Mediation is een wijze van bemiddeling die tot doel heeft geschillen of problemen op te lossen. Vaak worden conflicten opgelost door middel van het indienen van bezwaren of juridische procedures. Deze procedures duren meestal lang, zijn vaak erg kostbaar en de conflictpartijen zijn niet altijd blij met de uitkomst. De Nationale Ombudsman heeft dit probleem al eerder onderkend en geconcludeerd dat de conflictenbemiddeling door middel van mediation een adequate oplossing kan bieden.
Bij mediation zijn de partijen gezamenlijk en vrijwillig betrokken en wordt er met behulp van een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) geprobeerd om de problemen op te lossen. De mediator begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces. De mediator staat niet boven de partijen maar staat tussen de partijen. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator, de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken. Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet gedwongen worden aan een mediationproces mee te doen en de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding.

De mediator is gebonden aan de door het bestuur van de MfN vastgestelde Gedragsregels voor de MfN-registermediator en onderworpen aan de klachtenregeling SKM en tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Een partij kan binnen twaalf maanden na beëindiging van de mediation bij de SKM een klacht indienen conform de op dat moment vigerende Klachtenregeling SKM.

Waarom is het belangrijk?
Mediation is een snelle, niet bureaucratische methode van conflictbehandeling. Bij mediation wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing waarbij veel meer creatieve oplossingen mogelijk zijn dan in een juridische procedure. De belangen van de partijen staan centraal. De bereidheid bij partijen tot het uitvoeren van een gezamenlijke oplossing ligt vaak hoog. De relatie wordt niet onnodig beschadigd. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door partijen. Het vertrouwen in elkaar wordt weer hersteld. Mediation is een kostenefficiënte methode voor het oplossen van conflicten.

Voor wie is het belangrijk?
Voor iedereen die problemen ervaart in de samenwerking. Het loopt niet meer zoals voorheen en de irritaties nemen toe. Dat kan als vakgroepleden, maten, vennoten of in een gezagsverhouding. Samenwerken vraagt om onderhoud en mediation kan daarbij behulpzaam zijn.

Waarom Bonthond Healthcare
Arjan Bonthond is reeds 12 jaar geregistreerd mediator bij MfN. Hij is gespecialiseerd in de gezondheidszorg en daarnaast heeft hij als aandachtsgebied samenwerkingsvraagstukken en arbeidsrechtszaken.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Natuurlijk voor allerhande conflicten maar ook voor het onderhouden van de samenwerking. Preventie leidt tot uitstekende resultaten in de samenwerking.
Probeert u het maar!

Contact
Arjan Bonthond is bereikbaar via +31 (0)6 533 18 956 en arjan@bonthondhc.nl

Kosten
Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Bij arbeidszaken is het vaak de werkgever die de kosten van de mediation draagt. Het staat de partijen echter vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing. De mediator zal u van tevoren over het uurtarief informeren. Ook bezien we altijd of er dekking te verkrijgen is op grond van een lopende rechtsbijstandsverzekering.
CONSULTANCY IN DE ZORG

Arjan Bonthond heeft meer dan 20 jaar ervaring als consultant in de zorg. Van begeleiding bij het vestigen in vakgroep of maatschap tot het adviseren van het MSB of een gezondheidscentrum.

1e lijn
In de 1e lijn kunnen wij samenwerkingsverbanden realiseren en begeleidingstrajecten inzake bedrijfsvoering en het ondersteuning/begeleiding van het management aanbieden.

Bij het begeleiden van bijeenkomsten werken we aan het meerjarenplan van de praktijk, updaten we de missie en visie en zetten we nieuwe activiteiten uit.

We kenmerken ons door korte maar intensieve trajecten welke goed afgekaderd zijn en voldoen aan uw opdracht. De uitkomsten zijn helder en implementeerbaar.

2e lijn
Wij hebben de kennis en ervaring in de 2elijn om het MSB in te regelen, de vakgroepen van reglementen te voorzien en de verdien- en verdeelmodellen te implementeren. Het MSB kent nog steeds vele uitdagingen die wij goed kunnen begeleiden zodat uw tijd efficiënt wordt benut.

Ook in dit kader kunnen wij heisessies organiseren om duidelijk te krijgen waar het MSB voor staat en hoe ze dat wil bereiken. Een sessie sluit af met een helder activiteitenplan en tijdslijnen waarin dit gerealiseerd moet zijn.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor een kennismaking.

DUURZAAM PRESTEREN

De circulaire economie, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, begrippen die voortdurend in het nieuws zijn. Maar waar gaat het eigenlijk over? Bij duurzaam presteren gaat het om het creëren van sociale, ecologische en financiële waarde. Daarbij is de context belangrijk. Gaat het om een bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie, of juist niet? Bij duurzaam presteren gaat het dus om waardecreatie binnen een bepaalde context. Welke waarde u wenst te creëren en binnen welke context u wenst te opereren bepaalt u uiteraard zelf. Bonthond Healthcare helpt u graag met het ontwikkelen van de juiste duurzaamheids- of circulaire strategie en het ontwikkelen van het bijbehorende business model. Hierbij ligt de focus op de health care sector in brede zin, maar wij staan ook graag klaar voor klanten uit andere sectoren.

Waarom duurzaam presteren?
Mocht u denken dat duurzaam presteren een hype is die wel weer overwaait, dan heeft u het mis en dat kan grote consequenties hebben voor uw organisatie. De druk door de overheid, klanten, ketenpartners, werknemers en andere stakeholders om duurzaam te presteren neemt toe. Maar ook in het onderwijs neemt de aandacht voor sociale en ecologische waardecreatie in rap tempo toe. De werknemer van morgen ziet er heel anders uit. Om die te verleiden voor uw organisatie te komen werken is meer nodig dan alleen een goed salaris. Aan de andere kant kan duurzaam presteren de financiële prestaties van uw organisatie verbeteren en levert het meer gemotiveerde medewerkers en daardoor meer tevreden klanten op. Kortom, duurzaam presteren is een must aan het worden.

Waarom bij Bonthond Healthcare?
Dat heeft alles te maken met de deskundigheid die wij in huis hebben. Dr. Egbert Dommerholt is een inhoudsdeskundige op het gebied van duurzaam presteren. Als professional heeft hij jarenlange ervaring op verschillende posities in het HBO onderwijs. Egbert is in 2009 gepromoveerd aan de economische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Meer informatie kunt vinden op zijn LinkedIn pagina (https://www.linkedin.com/in/egbertdommerholt).

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
U kunt bij ons terecht voor trainingen, workshops, advies, coaching, cursussen en onderzoek op het gebied van duurzame strategieontwikkeling en business modelinnovatie. Hierbij gaat het altijd om maatwerk.

Contact:
Heeft u vragen of wilt een afspraak maken, neemt u dan gerust contact op met Egbert Dommerholt. E-mail: egbert@bonthondhc.nl; mobiel: 06-11132860

‘Prutsenderwijs Duurzaam Presteren’

Tegenwoordig wordt er in de media vrijwel dagelijks aandacht besteed aan klimaatverandering, de circulaire economie, duurzame ontwikkeling, om maar een paar termen te noemen. Allemaal zaken die ons als bewoners van onze planeet direct aangaan. Verder hebben we nog voor zo’n 50 jaar grondstoffen als olie voorhanden. Daar moeten we ons -dus ook bedrijven- op voorbereiden, maar hoe? Dit boek heeft een aantal doelen, die het beste tot hun recht komen in de volgende werkwoorden:
Informeren over waar begrippen als duurzame ontwikkeling en circulaire economie voor staan. Ons handelen nu heeft gevolgen voor toekomstige generaties. Maar hoe zien die ontwikkelingen eruit, en hoe gaat het bedrijfsleven daarmee om? Welke strategische opties, en in het kielzog daarvan, businessmodel keuzes zijn mogelijk? Ook daarover moet geïnformeerd worden.
Confronteren is een meer indringende vorm van informeren. Confronteren is zeggen: ‘Zo staan we ervoor met zijn allen. Wat gaan we doen om de situatie te verbeteren?’ en ‘Wat ga jij of gaat u eraan doen als bedrijf, ondernemer en medewerker; overheid, overheidsdienaar; onderwijsorganisatie, student en docent; huisvrouw; predikant, pastoor, rabbi of imam; woningbouwcoöperatie, zorginstelling, etcetera?’ Hoe gaan we er met zijn allen aan bijdragen dat toekomstige generaties net zo van de planeet aarde kunnen genieten als de huidige en vorige generaties? Maar het gaat niet alleen om datgene wat de planeet voortbrengt in de vorm van gewassen en grondstoffen. Het gaat ook om hoe we dit met elkaar gaan doen.
Uitdagen of prikkelen is nodig om een boodschap helder te krijgen of te maken. Dat betekent ook dat een boodschap of geuite vooronderstelling kan worden uitvergroot tot het niveau waarop die gaat schuren. Belangrijk is het om dit boek met een ‘open mind’ te lezen en te reflecteren op zaken die schuren. Reflecteren is nuttig en zinnig, alleen of in groepsverband, maar het moet niet bij reflecteren blijven. Uitdagen betekent ook ‘verleiden om in actie te komen voor duurzame ontwikkeling en de circulaire economie’.
Inspireren betekent ideeën opdoen hoe aan de uitdaging om in actie te komen vorm te geven. Dit boek biedt tal van aanknopingspunten voor tal van doelgroepen om hiervoor inspiratie op te doen. Hetzij voor een duurzaamheidsstrategie, een duurzaam businessmodel, of gewoon een actie die de wereld net een beetje leefbaarder maakt voor huidige en toekomstige generaties.

Aan deze doelen wordt vormgegeven via een drietal vragen:
1. Wat wordt verstaan onder duurzame ontwikkeling en de circulaire economie? Aan de hand van deze vraag willen we een beter inzicht krijgen in de concepten duurzame ontwikkeling en de verschillende hiervan ogenschijnlijk afgeleide concepten. Zijn ze overlappend of juist niet, en waarin verschillen ze?
2. Waarom zijn duurzame ontwikkeling en de circulaire economie zo belangrijk? Deze vraag kent twee niveaus: een macro- en een microniveau. Wanneer we op macroniveau naar deze vraag kijken, dan bedoelen we eigenlijk te zeggen: waarom? Dat wil zeggen, met welk doel moeten we aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling? Wat maakt deze concepten zo belangrijk dat we ze wel moeten bespreken? Wat gebeurt er als we het niet doen? Op microniveau wordt de vraag geïnterpreteerd als: waarom besteden bedrijven en andere organisaties aandacht aan duurzame ontwikkeling en de circulaire economie, of waarom zouden ze dat moeten doen? Wat zit daarachter?
3. Hoe vorm te geven aan duurzame ontwikkeling en de circulaire economie? Deze vraag draait om het maken van strategische keuzes van bedrijven en andere organisaties. Welke richting willen we als organisatie op? Willen we bijdragen aan de transitie in de richting van een duurzame samenleving of een circulaire economie, of blijven we binnen de huidige economische (regime)kaders functioneren? Tegelijk moet de vraag beantwoord worden welke waarden de organisatie wil creëren. Gaat het om ondernemerschap en het benutten van kansen, of gaat het daarbij ook om het bredere perspectief met sociale en ecologische waarden van het ondernemerschap?

Auteur: Dr. Egbert Dommerholt
Klik op de naam van de uitgever om het boek te bestellen: Boekscout